Regulamin promocji „Rabat do 40 zł taniej”

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Rabat do 40 zł taniej” (dalej zwana „Promocją”) jest Okoplus s.c., ul. Piwna 17c, 44-100 Gliwice, NIP 631 2665095 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski.

3. Rabat będzie można realizować w siedzibie Organizatora.

4. Promocja trwa od 1 maja 2017 do 30 grudnia 2017 roku. Data przyznawania rabatów: od 1 maja 2017 do 30 grudnia 2017 roku. Realizacja rabatów od 1 maja 2017 do 30 grudnia 2017 roku.

5. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Okoplus s.c. Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobę powyżej 13 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 KC.

6. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny.

7. Promocją objęte są dowolne usługi świadczone przez Okoplus s.c. i wymienione w cenniku: http://www.estetyka-oka.pl/okulistyka/cennik/

8. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji na stronie
internetowej www.okoplus.pl/opinie-regulamin

9. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest w dniach od 1 maja 2017 do 30 grudnia 2017 roku skorzystanie z odpłatnych usług świadczonych przez organizatora oraz otrzymanie od organizatora kuponu rabatowego. Aby móc skorzystać z rabatu Klient powinien też umieścić opinię nt Organizatora na jednym lub kilku portalach internetowych:
– Znany lekarz – profile lekarzy:
https://www.znanylekarz.pl/kalina-gora-kupilas/okulista/gliwice
https://www.znanylekarz.pl/olga-ritter-pasek/okulista/gliwice
https://www.znanylekarz.pl/anna-dziminska-ilewicz/okulista-lekarz-medycyny-estetycznej/gliwice
– Google miejsca: www.goo.gl/WiOHzn
– Profil Facebook: https://www.facebook.com/okoplusPL/

10. Po dodaniu opinii i uzupełnieniu formularza na stronie www.okoplus.pl/opinie Klient otrzymuje rabat, którego wysokość zależna jest od ilości opinii i rodzaju portalu, na którym została zamieszczona.

Portal Kwota rabatu
https://www.znanylekarz.pl/kalina-gora-kupilas/okulista/gliwice
https://www.znanylekarz.pl/olga-ritter-pasek/okulista/gliwice
https://www.znanylekarz.pl/anna-dziminska-ilewicz/okulista-lekarz-medycyny-estetycznej/gliwice
5 zł
www.goo.gl/WiOHzn 15 zł
https://www.facebook.com/okoplusPL/ 20 zł

 

Umieszczenie kilku opinii na jednym portalu wymienionym w pkt 9 nie zwiększa rabatu (np. umieszczenie 2 opinii w serwisie znanylekarz.pl to wciąż 5 zł rabatu). Umieszczając opinie na kilku różnych portalach kwota rabatu sumuje się i zwiększa. Maksymalny rabat dla jednego Klienta wynosi 40 zł (5zł+15zł+20zł).

11. Po umieszczeniu opinii na w/w portalach Klient powinien zarejestrować swój kupon rabatowy podając swoje dane osobowe w formularzu dostępnym pod adresem www.okoplus.pl/odbierz-rabat. Organizator w ciągu 14 dni roboczych wyśle pocztą elektroniczną klientowi kod rabatowy na adres e-mail podany przez Klienta. Kod ten powinien zostać wpisany przez Klienta na kuponie rabatowym otrzymanym uprzednio w siedzibie organizatora.

12. Po okazaniu kuponu rabatowego wraz z wpisanym kodem rabatowym w siedzibie organizatora Klientowi zostaje naliczony rabat, którego kwota zostanie odjęta od ceny kolejnej usługi świadczonej przez Organizatora (cennik dostępny pod adresem: http://www.estetyka-oka.pl/okulistyka/cennik/). Kupon rabatowy może być przekazany innej osobie spełniające warunki podane w pkt 5.

13. Do jednej transakcji można zrealizować jeden kupon rabatowy.

14. Kupony nie będą wymieniane na gotówkę, ani nie będzie wydawana reszta.

15. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad.

16. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Promocji.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.okoplus.pl/opinie-regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania na stronie www.okoplus.pl/opinie-regulamin

18. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie jej trwania. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, oznaczającego datę złożenia listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń na zasadach ogólnych.

19. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.